آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت


توسعه پایدار و چند وجهی براساس مدل های تجربه شده جهانی و درنهایت بومی سازی مبتنی بر مزیت های نسبی کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران ، نیازمند خرد و همدلی جمعی است تا اجماع نظر نخبگان موجب هدایت فعالیت های اقتصادی – تجاری و صنعتی در تمامی عرصه هاو حوزه ها گردد.

کنفرانس علمی – تخصصی "یک راه یک کمربند" بانگاه جستجوی فرصت ها و بررسی چالش ها و مخاطرات در کریدور جاده ابریشم نوین در هزاره سوم با حضور اندیشمندان، صاحب نظران، مدیران ارشد حوزه اقتصادی، بازرگانی و مالی و فعالین اقتصادی اعم از تجار، کارآفرینان و صنعت گران کشور در 21 مهر ماه 1398 برگزار می گردد.

محور های مورد بررسی در کنفرانس عبارتند از :

1- گردشگری و اقتصاد

2- تجارت الکترونیکی و توسعه کار آفرینی

3- معدن و فرآوری تا محصول تجاری

4- آموزش، نیروی ماهر و متخصص و توسعه کسب و کار خوداشتغالی

5- سرمایه گذاری مشترک و همکاری اقتصادی با کشورهای در مسیر راه ابریشم

6- ظرفیت سازی، امنیت سرمایه و توسعه پایدار