آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استlatest jordan Sneakers | Air ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استlatest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Running | Air Jordan ...

چکیده :

آمایش سرزمین و استفاده صحیح و متناسب با ویژگی های محیطی از منابع و داده های طبیعی در سطح منطقی و کشور ، از اصول اولیه و مهم توسعه پایدار به شمار می آید . در استان اردبیل نحوه استفاده از سرزمین مخصوصا در اراضی زیر کشت بر اساس توان اکولوژیک صورت نمیگیرد . بنابراین این مقاله بر آن است تا مقایسه ای بین کاربری اراضی موجود و توان اکولوژیک در استان انجام دهد.

jordan release date | Jordan Release Dates , Iicf