عنوان کتاب:

آمایش سرزمین، چیستی و چگونگی

مولفان:

محمدرضا قادری - میترا کسایی